Rozcestník informací pro knihovny

Knihovny se podílí na dosahování cílů udržitelného rozvoje

Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě. Knihovny jsou neutrálním veřejným prostorem, důvěryhodnou institucí, která může být partnerem pro vaše cíle v oblasti udržitelnosti. Knihovny jsou pilíře občanské společnosti, vzdělanosti a kultury, jak vyplývá z aktuální koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027 (s výhledem do 2030).


  • Knihovna poskytuje rovný přístup k informacím a je místem celoživotního vzdělávání a učení, které je dostupné všem.

  • Knihovna je klidným prostředím, kam může kdokoliv přijít a jen tak tam být, v klidu a bezpečí, zpomalit a odpočinout.

  • Knihovna nabízí příležitosti pro smysluplné trávení volného času.

  • Knihovna posiluje mezilidskou důvěru, sounáležitost a solidaritu a je místem, kde se lidé propojují ke spolupráci.

  • Knihovna posiluje vztah k místu, jeho historii, současnosti i budoucnosti.

Jak konkrétně můžete k cílům udržitelnosti přispívat?

(máte-li na to podmínky a zdroje)

  • Výběrem knih a informačních zdrojů.

  • Poskytnutím prostoru pro nejrůznější aktivity (od vyvěšení plakátku pro uspořádání fairtradové sousedské snídaně).

  • Pořádáním akcí, besed, klubů.

  • Rozšířením stávajících akcí o témata udržitelnosti.

  • Zapojováním inovativních formátů a metod (například questing).

Možnosti a zdroje jednotlivých knihoven jsou různé. Nejčastějším omezením pro knihovny jsou prostory. Jedním z klíčových faktorů je míra, s jakou si zřizovatel uvědomuje roli a důležitost knihovny pro obec a investuje do jejího rozvoje. A celé je to hlavně o lidech.

Projděte si konkrétní tipy a triky od knihoven, které už něco samy vyzkoušely, v sekci Jak na to.

Jan Juráš z Ekoporadny při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích připravil přehledný a zevrubný manuál, kde se můžete inspirovat.


Co knihovny umí a dělají pro vzdělanou, resilientní a udržitelnou společnost?

Inspirujte se na webu Co dokáže knihovna a přidejte svůj příběh.


Nástěnku v Trello pro vás průběžně plníme užitečnými odkazy na zdroje, zpracované lekce a obsahy, tipy na hosty besed, videa a podcasty. Zkrátka všechno, co můžete využít pro sebe a své uživatele.

Podělte se s námi o svoje tipy, přidáme je!


Jak se zapojit?

Podělte se s ostatními o své tipy a zkušenosti.

Zapojte se do neformální pracovní skupinky.

Připojte se do mapy knihoven, které mají aktivní zájem o témata udržitelnosti.

Jak? Napište nám!

Jak na to?

Vaše tipy a triky, jak rozvíjet témata udržitelnosti v knihovně. Podělte se s námi o svou radu a zkušenost.

Jak pracovat s fondem?

Třeba formou tematických poliček nebo titulům můžete vyhradit samostatný regál.

Tipy na osvědčené tituly a zdroje najdete tady.

Pro-tip: zeptejte se svých čtenářů, co by je zajímalo.

Jak dát prostor pro “udržitelné” aktivity občanů?

Najděte si partnery. Můžete jim poslat odkaz na tento web a domluvit si schůzku.


Jak rozšířit stávající akce o témata udržitelnosti?Jak to udělat pro lidi atraktivní?Kde můžu získat zdroje a prostředky?

Oslovte komunitu, vaše návštěvníky a uživatele. Možná se jim doma válí něco, co vám se bude hodit.

Využijte grantové příležitosti.

Kde se můžu v tématech udržitelnosti dál vzdělávat?

Které knihovny se aktivně zajímají o témata udržitelnosti?

Chybíte na mapě? Napište nám!

Které z cílů udržitelnosti vás nejvíc zajímají?

Přečtěte si o nich víc!

Cíl 3: Zdraví a kvalitní život

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

3.1 Do roku 2030 celosvětově snížit míru mateřské úmrtnosti na méně než 70 na 100 tisíc porodů

3.2 Do roku 2030 zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, jimž je možné předejít. Všechny země budou usilovat o snížení novorozenecké úmrtnosti na úroveň maximálně 12 úmrtí na 1000 živě narozených dětí a snížení úmrtnosti dětí mladších pěti let na úroveň 25 a méně na 1000 živě narozených dětí

3.3 Do roku 2030 ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických nemocí a bojovat proti hepatitidě, vodou přenášeným nemocem a ostatním přenosným nemocem

3.4 Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby; podporovat duševní zdraví a duševní pohodu

3.5 Posílit prevenci a léčbu užívání návykových látek, včetně užívání narkotik a škodlivého užívání alkoholu

3.6 Do roku 2020 celosvětově snížit na polovinu počet úmrtí a zranění při dopravních nehodách

3.7 Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám pro sexuální a reprodukční zdraví, jako jsou programy plánovaného rodičovství, informace a vzdělávání nebo zahrnutí problematiky reprodukčního zdraví do národních strategií a programů

3.8 Docílit všeobecného zabezpečení zdraví, včetně ochrany finančních rizik, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny

3.9 Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy

3.a Posílit uplatňování rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku ve všech zemích dle potřeby

3.b Podporovat výzkum a vývoj vakcín a léků na přenosné i nepřesné choroby, které primárně postihují především rozvojové země, poskytnout přístup k cenově dostupným základním lékům a vakcínám v souladu s Deklarací z Dohá o Dohodě TRIPS a veřejném zdraví, která potvrzuje právo rozvojových zemí plně využít ujednání v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, pokud jde o flexibilitu v ochraně veřejného zdraví a zejména v přístupu k lékům pro všechny

3.c Podstatně zvýšit financování zdravotnictví a nábor, rozvoj, školení a retence pracovníků ve zdravotnictví v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých a v malých ostrovních rozvojových státech

3.d Zvýšit kapacitu všech zemí, zejména rozvojových, pro včasné varování, snižování rizik a řízení národních a globálních zdravotních rizik

Více o cíli.

Cíl 4: Kvalitní vzdělání

Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

4.1 Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávné a kvalitní primární a sekundární základní vzdělání, které bude mít odpovídající a efektivní studijní výsledky

4.2 Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli možnost kvalitního rozvoje v raném dětství, aby měli přístup k předškolní péči a vzdělání tak, že budou připraveni pro základní vzdělávání

4.3 Do roku 2030 zajistit rovný přístup všech žen a mužů k cenově dostupnému a kvalitnímu odbornému, učňovskému a vyššímu vzdělání, včetně univerzitního

4.4 Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a pro podnikání

4.5 Do roku 2030 eliminovat genderové nerovnosti ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro znevýhodněné – osoby se zdravotním postižením, původní obyvatelstvo či ohrožené děti

4.6 Do roku 2030 zajistit, aby všichni mladí a značná část dospělých mužů i žen dosáhli čtenářské a matematické gramotnosti

4.7 Do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání o udržitelném rozvoji a trvale udržitelném způsobu života, o lidských právech, genderové rovnosti, dále pomocí podpory kultury míru a nenásilí, globálního občanství i docenění kulturní rozmanitosti a příspěvku kultury k udržitelnému rozvoji

4.a Vybudovat a vylepšit genderově citlivá vzdělávací zařízení, která budou vhodná pro děti i lidi se zdravotním postižením, a poskytnout bezpečné, nenásilné, inkluzivní a efektivní vzdělávací prostředí pro všechny

4.b Do roku 2020 výrazně na celém světě rozšířit počet stipendií pro studenty z rozvojových zemí – zejména těch nejméně rozvinutých, malých ostrovních rozvojových a afrických států – pro zápis do vysokoškolského vzdělávání, učňovské přípravy a vzdělávacích programů v informačních a komunikačních technologiích, technologických, stavebních a vědeckých oborech v rozvinutých i rozvojových státech

4.c Do roku 2030 výrazně zvýšit počty kvalifikovaných učitelů, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce pro vzdělávání učitelů v rozvojových zemích, zejména těch nejméně rozvinutých, a malých ostrovních rozvojových státech

Více o cíli

Cíl 11: Udržitelná města a obce

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

11.1 Do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám, zlepšit podmínky bydlení ve slumech

11.2 Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, snadno přístupným a udržitelným dopravním systémům zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem na potřeby lidí v těžké situaci jako ženy, děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby

11.3 Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacity pro participativní, integrované a udržitelné plánování a správu měst a obcí ve všech zemích

11.4 Zlepšit úsilí na ochranu a záchranu světového kulturního a přírodního dědictví

11.5 Do roku 2030 výrazně snížit počet úmrtí a dalších negativních dopadů přírodních katastrof zahrnujících pohromy spojené s vodou. Týká se to také přímých ekonomických ztrát ve vztahu ke globálnímu HDP. Zvláštní pozornost je nutné věnovat ochraně chudých a zranitelných lidí

11.6 Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem

11.7 Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k bezpečné, inkluzivní a přístupné městské zeleni a veřejnému prostoru , zejména pro ženy a děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením

11.a Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, příměstskými a venkovskými oblastmi zlepšením národního a regionálního rozvojového plánování

11.b Do roku 2020 výrazně zvýšit počet měst a obcí, které přijímají a realizují integrované politiky a plány na podporu inkluze, účinného využívání zdrojů, zmírňování a adaptace na změnu klimatu, odolnost vůči katastrofám, a vypracovat a realizovat komplexní řízení rizik katastrof na všech úrovních v souladu se Sendaiským rámcem pro DRR 2015 – 2030

11.c Podporovat nejméně rozvinuté země, mimo jiné prostřednictvím finanční a technické pomoci, při stavbě udržitelných a odolných budov s využitím místních materiálů

Více o cíli

Ostatní Cíle udržitelného rozvoje

17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představuje program rozvoje na období 2015 – 2030, který byl oficiálně schválen na summitu OSN 25. září 2015 v New Yorku. Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů, a také Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí IFLA. Přečtěte si více o SDGs česky.

Z průzkumu, pořádaného na podzim 2020 mezi knihovnami, vyplynulo, že mnoho knihoven se tématům udržitelnosti ve své činnosti už věnuje. Nejčastěji nabízí prostor pro aktivity občanů v této oblasti, zařazují témata udržitelnosti do svých akcí a snaží se jít příkladem.

Průzkum také pomohl zmapovat, co by knihovnám pomohlo se těmto tématům věnovat více, rozšiřovat a prohlubovat jejich roli v plnění cílů udržitelnosti. Jde zejména o propojení s experty, které mohou zvát na besedy, tipy na volně dostupné lekce a obsahy, návody, jak jít příkladem a sdílení zkušeností a inspirace.

Proto jsme připravili tento rozcestník.

Máte vlastní nabídku, tip, doporučení, o které byste se rádi s ostatními knihovnami podělily? Napište nám!