Konference 2021

Mezinárodní online konference Udržitelnost v knihovnách 2021

Veletrh sdílení a partnerství ke splnění Cílů udržitelného rozvoje

14. 12. 2021, 10:00 – 15:00

V letech 2021-2022 je hlavním tématem knihoven udržitelnost, tedy Cíle udržitelného rozvoje formulované Organizací spojených národů.

V letošním roce se připravujeme, posilujeme kapacity knihoven najít si vlastní cestu k naplňování Cílů a zapojit do ní své uživatele. Vyvrcholením celoročního vzdělávání a osvěty v knihovnách je Mezinárodní online konference Udržitelnost v knihovnách 2021 – Veletrh sdílení a partnerství ke splnění Cílů udržitelného rozvoje.

Program

9:45 Otevření místnosti pro účastníky

10:00 – 11:25 Úvod

Po přivítání a úvodních slovech a zdravicích se program rozděluje do tematických bloků.

11:40 – 13:00 Paralelně bloky Vzdělávání/učení a Klima

13:00 – 13:30 Přestávka

13:30 – 14:50 Paralelně bloky Půda/krajina/jídlo, Město a obec, Knihovny a knihy

14:50 – 15:00 Závěr a rozloučení

Naše pozvání přijalo více než 20 organizací, které ve svižných vstupech představí zejména své

  • hotové obsahy a metodiky, které lze v knihovnách volně využít ke vzdělávání;

  • projekty, kampaně a organizace, s nimiž lze navázat spolupráci;

  • nápady, aktivity, plány z jiných knihoven, kterými se lze inspirovat.

Jsou mezi nimi například: ARPOK, o.p.s., Multikulturní centrum Praha, Fairtrade Česko a Slovensko, TEREZA, Limity jsme my, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Architekti bez hranic, Nadace Partnerství, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, Pábení a další.

Celá akce bude nahrávána a jednotlivé příspěvky následně zveřejněny.

Podrobný program bloků a anotace

Vzdělávání / učení (11:40 – 13:00)

Kreativní vzdělávání pro (udržitelnou) budoucnost

Centrum pro otázky životního prostředí

Představíme publikaci Kreativní vzdělávání pro udržitelnou budoucnost: metodické inspirace projektu Vzdělávání pro budoucnost.

Vzdělávání je považováno za klíč ke změně k udržitelnosti ale víme, že naučit se fakta nestačí. Nevede to ke změně v chování a následné změně společenské. Pro rozvoj představivosti, motivace a odhodlání, které jsou nezbytné pro udržitelnou budoucnost, je klíčové komplexnější vzdělávání, které zapojuje afektivní, psychomotorickou i kognitivní oblast. Tato prezentace popisuje pedagogický přístup, který zapojuje všechny oblasti učení. V rámci projektu Vzdělávání pro budoucnost jsme zkoumali, jak může kreativní učení posílit vzdělávání pro udržitelnost. Prezentace třídního projektu v rámci metodiky ilustruje rozvoj kompetencí k udržitelnosti, mezi něž patří systémové myšlení, sebeuvědomění, kritické myšlení, spolupráce a schopnost porozumět normám a hodnotám, představivost a sebepojetí žáků jako aktérů změny.

Tato prezentace poskytne některé poznatky o kreativním vzdělávání, které je mezioborovým přístupem k procesu učení se. Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, jedny ze zásadních kompetencí pro 21. století. Je založené na symbióze znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností. Prostřednictvím umění vytváří podmínky pro větší autonomii žáků. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení vytváříme bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Tak, aby se projevila jeho originalita a autenticita. Tento přístup ke vzdělávání klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Vede k posílení hlasu dětí a umožňuje převzetí odpovědnosti v osobní i společenské rovině. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti.

Metodické materiály věnující se globálnímu rozvojovému vzdělávání

ARPOK, o.p.s.

Představíme činnost naší vzdělávací organizace společně s metodickými materiály, které se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání (dále jen GRV). Formou praktické ukázky ukážeme, co metodické materiály nabízejí učitelům ZŠ, ŠŠ a všem, kteří chtějí začleňovat globální témata do výuky.

Chceme ukázat, kde si mohou zájemci objednat zmíněné metodické materiály a co v nich naleznou. Nabízíme možnost realizace přednášek, besed či výukových programů pro knihovny.

Jak na multikulturní vzdělání po uprchlické krizi?

Multikulturní centrum Praha z.s.

Po celá devadesátá léta a na počátku milénia byla multikulturní výchova vnímána českými školami a dalšími institucemi jako lákavé a atraktivní téma. Významným předělem se ale stala uprchlická krize, která i vlivem útoků islámského státu, ale i islamofobních a populistických stran vzbudila strach a obavy. Zároveň i v otevřených školách někdy multikulturní výchova skončí u „vietnamského dne“, který v důsledku víc upozorní na vzájemné rozdíly.

Jak dělat multikulturní výchovu jinak? Jak pojmout celé téma diversity a zasadit je nejen do projektové výuky a multikulturních průřezových témat, ale i do „klasických“ předmětů? Nepřemýšlet o multikulturní výchově jako o prezentaci jiných kultur, ale zasazovat do klasických předmětů, propojovat multikulturní tématiku třeba s mediální či občanskou výchovou.

Místně zakotvené učení a program Škola pro udržitelný život

Středisko ekologické výchovy SEVER

Středisko ekologické výchovy SEVER pracuje dlouhodobě s místně zakotveným učením (MZU) a realizuje od roku 2004 program Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) – viz skolaprozivot.cz. Co takový přístup k výuce přináší školám a komunitám? Jak MZU vzniklo, jak se liší od běžné výuky a jaké jsou jeho principy? Lze vzdělávání zaměřené na místo propojit s takovými aktuálními a globálními tématy jako je klimatická změna? Představíme, jak program Škola pro udržitelný život funguje a co v něm zapojené školy a obce dělají. Nabídneme, kde získat další informace, materiály a jak se zapojit. Nabízíme semináře a materiály k místně zakotvenému učení i dlouhodobé projekty propojující školy a komunity, hledáme spolupracující organizace, které mají chuť šířit myšlenky místně zakotveného učení, pomoci s pořádáním seminářů či zapojit školy do projektů a dlouhodobého programu (sítě ŠUŽ).

Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.

Fairtrade je obchod založený na partnerství. Fairtrade je certifikace zboží, které splňuje určité sociální, ekonomické a ekologické standardy. Smyslem této certifikace je poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu (zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky) možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pěstitelé a zaměstnanci dostávají v rámci systému Fairtrade za své kakao nebo kávu výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fairtrade znamená spravedlivější obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí. Mezi základní principy Fairtrade patří: výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí.

Klima (11:40 – 13:00)

Týden pro klima 2022 s Hnutím DUHA

Hnutí DUHA

Změny klimatu jsou jedním z nejpalčivějších problémů současnosti. Jak se mohou knihovny podílet na jeho řešení? Hnutí DUHA nabídne nejen nápady pro zapojení čtenářek a čtenářů, ale také možnou další spolupráci s knihovnami při přípravě na celorepublikovou akci Týden pro klima, která se koná v červnu 2022.

Chceme zapojit knihovny do červnové akce Týden pro klima, nabídnout jim nápady na zapojení čtenářů a čtenářek a možnou další spolupráci.

Jak na změnu klimatu skrze obyčejné hrdinství

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Změna klimatu a Kvalitní vzdělávání jsou dvě oblasti Cílů udržitelného rozvoje OSN. Mezinárodní program Ekoškola je naplňuje skrze vzdělávací konference pro děti i dospělé, metodiky i kampaně, do kterých se zapojují tisíce lidí.

Každá knihovna v České republice, tak může s Ekoškolou přispět k naplňování těchto a dalších Cílů udržitelného rozvoje tím, že bude šířit informace a motivovat své čtenáře do akce.

Budete vědět, jak motivovat lidi z vaší komunity do zlepšování životního prostředí i jak je vzdělávat v tématu klimatické změny.

Nová dohoda jako cesta k sociálně-ekologické transformaci

Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci

Celý svět již diskutuje o potřebě transformace energetiky i celé společnosti, kterou bude nutné udělat, abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize. Evropská unie připravila Zelenou dohodu, ostatní světové státy se hlásí k termínům uhlíkové neutrality. I v České republice se blíží konec doby uhelné a už dnes je jasné, že v příštích letech budeme řešit transformaci uhelných regionů, ale také budeme procházet nutnými změnami v energetice, dopravě či zemědělství.

Jednu z možných cest jak může transformace vypadat načrtává dokument Nová dohoda: program sociálně-ekologické transformace České republiky, který se inspiruje podobným americkým dokumentem Green New Deal či jeho evropskou verzí Green New Deal for Europe. Dokument klade důraz na to, že transformace musí být sociálně citlivá.

Svou přednáškou chceme dokument představit a také otevřít debatu o možnostech spravedlivé transformace České republiky.

Projekt Hra o klima

Na mysli, z.ú.

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Již 10. rokem organizuje festival dokumentárních filmů Země na talíři. Je také součástí mezinárodního projektu „Game on! Don’t let climate change end the game“ (česky Hra o klima) climategame.eu/cz/, iniciativy konsorcia 10 partnerů z 8 zemí střední a východní Evropy, která má za cíl aktivovat mladé lidi po celém světě, aby mohli reagovat na existenciální hrozbu, kterou změna klimatu představuje pro budoucnost lidstva. Hlavními pilíři projektu jsou mitigace, adaptace, biodiverzita a klimatická spravedlnost. Projekt byl záměrně pojmenován „Hra o klima“, protože v průběhu příštích dvou let přiblíží lidem udržitelnost a změnu klimatu řadou hravých aktivit. Patří mezi ně vlastní desková hra Terra Futura, úniková hra, hon za pokladem Hra o klima, geocaching, animovaná vzdělávací videa a vzdělávací platforma o změně klimatu.

Nabízíme zapojení do projektu formou možnosti promítání dokumentárních filmů, možnost zorganizovat udržitelný workshop, nabízíme i naši deskovou hru Terra Futura (pro vzdělávací organizace zdarma) a další aktivity.

Klima se mění a kde petice nestačí, je potřeba přejít od slov k činům

Limity jsme my

Inspirováni přímými akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí.

Vznikli jsme v roce 2015 v souvislosti s vládním návrhem prolomit limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách, který by ve své nejhorší variantě znamenal bourání obcí Horní Jiřetín a Černice. V kampani za zachování limitů jsme se spolu s tisícovkami lidí z celé republiky během roku 2015 stavěli proti prolomení limitů těžby na dole Bílina a ČSA v severních Čechách.

Mezi 21. a 25. červnem 2017 jsme spolu s více než třemi sty lidmi z celé Evropy v Mostecké uhelné pánvi uspořádali první KLIMAKEMP. Jeho součástí byly diskuze, workshopy, kulturní vystoupení a protesty proti těžbě a spalování uhlí. V průběhu pěti dní jsme žili ve společně spravovaném táboře na základě principů udržitelnosti a snažili jsme se dávat prostor pro kreativní, odvážné a nenásilné akce.

Studenti a studentky ZA KLIMA

Fridays for Future

Fridays for Future je hnutí studentů a studentek, převážně ze středních škol. Jsme součástí globálního studentského hnutí, jež volá po globálním řešení klimatické krize. Zároveň apelujeme na političky a politiky, občany a občanky, firmy a celou společnost nejen v České republice, aby se na řešení tohoto problému adekvátně podíleli. Naším cílem je udržet oteplení planety pod 1,5 °C, oproti době před průmyslovou revolucí, chránit biodiverzitu a udržet na planetě Zemi podmínky vhodné pro život všech jedinců. Chceme překonat klimatickou krizi a podílet se na tvorbě udržitelné společnosti. Prioritou je konec spalování a těžby uhlí v ČR, jímž se aktivně zabýváme. Klíčové jsou pro nás parlamentní volby, které mohou ovlivnit klimatickou politiku, která bude v následujících čtyřech letech zásadní.

Půda, krajina, jídlo (13:30 – 14:50)

Zdravá půda - zdravá krajina

Nadace Pro půdu

Naším snem je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím. Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Vlastnictví půdy chápeme jako obecně prospěšnou správu. Svěřujeme nadační půdu zemědělcům, kteří o ni pečují tak, aby ji zachovali zdravou, živou a úrodnou. Vytváříme tím vhodné podmínky pro stávající i nové zájemce o šetrné způsoby hospodaření. Osvětou zvyšujeme povědomí široké veřejnosti o tématech spojených s přístupem k půdě.

Cílem příspěvku bude dát knihovnám vědět, že existujeme, co děláme a co můžeme knihovnám nabídnout.

Komunitou podporované zemědělství - jídlo jako vztah

Asociace místních potravinových iniciativ

Podíváme se na náš stávající potravinový systém kritickým okem, jaké vztahy v něm převládají a jaké vztahy bychom ke svému jídlu a těm, kdo jej produkují mohli mít, abychom společně tvořili udržitelný potravinový systém. Představíme si fenomén komunitou podporovaného zemědělství, spolkových obchodů či komunitních zahrad.

Náš potravinový systém je nemocný a je v moci nás všech jej společně proměnit.

Proč je dobré se zajímat o původ jídla?

PRO-BIO LIGA

Pokud fandíte lokálním potravinám a nákupům na farmářském trhu a chtěli byste mít větší jistotu, že váš oblíbený farmář hospodaří udržitelně – představím vám praktického průvodce nákupy a spoustu další inspirace, jak kvalitní jídlo poznat a kde ho nakoupit. Pomáháme lidem najít cestu ke kvalitnímu, lokálnímu a zdravému jídlu za rozumnou cenu. Přinášíme inspiraci a informace o ekologickém způsobu hospodaření, biopotravinách a opravdovém jídlu.

Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě

TEREZA, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, z. ú.

Každý den činíme rozhodnutí, která ovlivňují svět kolem nás. Odpovědnou spotřebou můžeme přispět k formování světa, který bychom si přáli vidět kolem sebe. Jak? V první řadě tím, že budeme při pořizování, užívání a odkládání výrobků přemýšlet nad tím, zda je to prospěšné nejen pro nás, ale i pro svět kolem nás. Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě je soubor materiálů, který umožní komplexní zařazení tématu Odpovědné spotřeby do výuky. Součástí jsou i Metodické listy, tedy soubor lekcí do výuky pro MŠ, ZŠ a SŠ. Lekce směřují učitele a žáky k tomu, jak mohou drobné změny v našem chování mnohé změnit, aniž by ovlivnily kvalitu našeho života.

Hledáte zajímavou náplň pro vaše akce? Odpovědná spotřeba je téma, které se dotýká každého z nás, umíme se k němu vyjádřit a zamyslet se nad konkrétními kroky, kterými můžeme přispět ke zlepšení životního prostředí.

Sázíme budoucnost

Nadace Partnerství

Podporujeme komunity a organizace po celé zemi. Lidem pomáháme pečovat o životní prostředí díky grantům, odborným službám i inspiraci.

Naším cílem je během pěti let vysadit 10 milionů stromů mimo les. A pečovat o ně tak, abychom z naší mapy nemuseli vymazat ani jeden uhynulý strom. To vše zvládneme jen společně. Propojujeme všechny, kteří pro budoucnost našich měst a krajiny chtějí aktivně pomáhat.

Stromy jsou nejlepší klimatizací pro přehřátá města. Do naší krajiny vracejí cennou vodu a stín. Proto jich chceme během pěti let do polí, zahrad, luk a měst dostat 10 milionů.

Propojujeme všechny, kteří v naší zemi sázejí stromy. Finance na výsadby jsou díky nám přehlednější a dostupnější. Radíme jak vysadit a pečovat o stromy. A také pracujeme na změnách zákonů, které výsadby stromů komplikují.

Město a obec (13:30 – 14:50)

Sociálně udržitelná architektura

Architekti bez hranic

Představíme činnost a projekty našeho spolku Architekti bez hranic. Architekti bez hranic sdružují mladé architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Spolek usiluje o zlepšení kvality veřejného prostoru a zvýšení zájmu veřejnosti o témata spojená s architekturou. Architekti bez hranic se věnují těmto tématům jak teoreticky (píší texty, vydávají knihy a přednáší), tak prakticky (iniciují a realizují projekty – zejména pro znevýhodněné lidi či pro zanedbané lokality).

Pro knihovny by mohla být zajímavá edukativní část naší činnosti, kdy rádi poskytujeme přednášky o architektuře se zaměřením na veřejný prostor a výše zmíněná témata. V minulých letech jsme uspořádali cyklus debat Hranice architektury, kdy jsme hledali průsečíky napříč obory, a to nad tématy, které se dotýkají architektury. A že jich je! Dále máme zkušenosti s vedením workshopů pro studenty i veřejnost. A také nabízíme projekci dokumentárního cyklu Architektura soužití, který má za cíl demýtizovat pojmy jako je sociální bydlení, znevýhodněnost či vyloučenost. Prezentujeme v něm příklady dobré praxe ze střední Evropy.

Vizuální smog

Iniciativa Vizuální smog v Plzni, spolek Pěstuj prostor

Vizuální smog je přehnaná a přebujelá reklama, která nás v českých městech obklopuje a dělá z nich nevzhledný katalog. Podobně jako smog vzdušný, který dusí město a brání lidem volně dýchat, ten vizuální brání městu se kvalitně rozvíjet. Kvalita veřejného prostoru ovlivňuje to, jak se lidé ve městě cítí, i to jak se k sobě chovají. Naše iniciativa se snaží na tuto problematiku dlouhodobě upozorňovat a hledat cesty ideální míry a formy reklamy ve veřejném prostoru.

Knihovny jako tradiční centra vzdělanosti mohou jít příkladem a kultivovat veřejné mínění i v oblasti vizuální kultury.

Jak na lepší život ve městě

Auto*Mat, z.s.

Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. V rámci příspěvku představíme vzdělávací aktivity, které nabízíme žákům, studentům i široké veřejnosti a možnosti využití těchto programů v knihovnách.

Chceme knihovnám nabídnout přednášky či diskuze, které Automat nabízí v oblasti udržitelné dopravy a konzultace k rekultivaci prostředí kolem knihoven.

Představení Metodiky zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu

Centrum pro otázky životního prostředí UK

Z analýzy potřeb venkova a malých obcí z hlediska udržitelnosti vyplývá, že předpoklady k nastartování změn leží mj. v oblasti sociální: patří mezi ně sociální kapitál (důvěra, rozvinuté vztahy mezi aktéry, společné aktivity) a vzdělání odpovídající podmínkám regionu (formující místní identitu). Metodika navrhuje, jak vztahy a spolupráci v daném místě utvářet a následně využívat ke zvyšování kvality života a jejích složek – sociálních, environmentálních i ekonomických. Ukazuje postupy pro utváření místní kultury a formování životního stylu, představuje zkušenosti Hnutí pro změnu, vymezuje pojem Placemaking, rekapituluje principy sociálního podnikání, odkazuje na existující formy spolupráce v komunitních projektech, např. KPZ (komunitou podporované zemědělství). Pro sdílené pochopení principů udržitelnosti v regionech chybí příležitosti ke vzdělávání, především vycházejícímu z místně zakotveného učení, které by zajistilo všeobecnou informovanost o místních zdrojích a příležitostech UR.

Zkušenost s tím, jak formovat procesy UR bottom-up: tedy ne ovlivňovat celostátní politiky, ale pracovat přímo s aktéry, v tomto případě Místními akčními skupinami. Zajímá mne i role vzdělávání a jak zajistit, aby fungovalo pro všechny ve všech obdobích života, a nebylo čistě nástrojem profese/kariéry. Za podobné zkušenosti budu ráda.

Knihovny a knihy (13:30 – 14:50)

Katalog Knihex

Knihex z. s.

Platforma Knihex připravuje katalog sdružující nabídku malých nakladatelství na jednom místě. Chceme se propojit i s knihovnami, usnadnit knihovníkům orientaci v nabídce malých nakladatelství a rozšířit možnou spolupráci i při organizování programů pro širokou veřejnost. V příspěvku představím pracovní verzi katalogu.

Seznámení se s katalogem, jeho funkcemi a nabídkou.

Kniha Príbehy z lúk a mokradí

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ

Príbehy z lúk a mokradí je detská rozprávková kniha o ochrane prírody, ktorú sme vydali v spolupráci s troma slovenskými spisovateľmi – Veronikou Šikulovou, Jurajom Raýmanom a Máriusom Kopcsayom o príbehoch zvierat, ktoré sme my ľudia svojimi aktivitami dostali do existenčných problémov.

Sú to príbehy o orliakovi Milanovi, ktorý si nevedel postaviť hniezdo, pretože nenachádzal dosť starý strom, ktorý by ho udržal, o dážďovníkovi Apusovi, ktorý sa po návrate z Afriky nemal kam vrátiť, o rybých v Dunaji, ktoré musia zvládať silný, napriamený prúd, o bratoch hovniváloch z opustenej lúky, na ktorej sa prestalo pásť a o strakošovi, ktorého hmyz ubúdajúci z krajiny postavil pred súd.

Toto sú témy, ktorým sa venujeme v našej ochranárskej praxi a rozhodli sme sa ich komunikovať detským čitateľom, ktorí takto môžu od útleho detstva spoznávať prírodu okolo seba aj problémy, ktoré ju trápia.

A aké by to bolo rozprávky, keby končili zle?

Keďže my ľudia sme prírode uškodili, vieme jej aj pomôcť a tento odkaz chceme dať prostredníctvom našich rozprávok aj deťom.

Moravská zemská knihovna

Průřez toho, co pro Moravskou zemskou knihovnu znamená udržitelnost – co funguje dlouhodobě, kdo všechno se tématu věnuje, letos proběhlé aktivity a plán na příští rok.

Městská knihovna Žatec

Pořádáme besedy na témata permakultura, zdravé stravování, otevřeli jsme venkovní terasu, kde pěstujeme bylinky a využíváme je pro pohoštění našich hostů (svěží pití s mátou a meduňkou, mateřídouškový čaj...), po knihovně třídíme odpad a hlavně – pořídili jsme si vermikompostér a knihovnické žížalky. Letos jsou s námi druhým rokem a je o ně velký zájem ze strany veřejnosti. Vyprávíme si s dětmi o bioodpadu, o možnostech kompostování a všechny moc baví dívat se na to, jak naše žofky vesele chroustají ohryzek nebo bylinky z čaje. O žížalí čaj se dělíme s místním květinářstvím…

Katedra informačních studií a knihovnictví

V rámci předmětu Kreativní laboratoř na KISK FF MU studenti a studentky společně vyvinuli a otestovali 6 možností, jak předávat různá témata udržitelnosti zábavnou a interaktivní formou. Mysleli při tom na to, aby tyto formáty byly využitelné v knihovnách a v podobě jednoduchých metodik a připraveného obsahu je nabízí k využití. Můžete je využít tak, jak jsou nebo se jimi inspirovat a připravit podle nich vlastní aktivitu.

Knihovny jako centra udržitelnosti

Pábení s.r.o.

Jak mohou knihovny skrze své lokální chování a služby přispět k naplňování globálních environmentálních a sociálních výzev? Jak se mohou z veřejných knihoven stát centra udržitelnosti?

Jak navrhnout služby, které budou naplňovat společenské i finanční cíle. Jak se napojit lokální chování na globální cíle.

Registrace na konferenci

Konference se uskuteční na platformě ZOOM.

Účast je bezplatná a neomezená.

Konference je vhodná i pro ty, kdo se s udržitelností, Cíli udržitelného rozvoje dosud nesetkali, jejich souvislost v knihovnami zatím nepromýšleli, či o udržitelnosti jako o tématu knihoven pro roky 2021-2022 slyší poprvé.

Děkujeme partnerům Roku udržitelnosti v knihovnách!